Παρακολούθηση ενός βαρομετρικού χαμηλού με το βοήθεια δορυφορικών εικόνων και προσομοιώσεων μοντέλου

Τις τελευταίες δεκαετίες η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων, των προγνωστικών μοντέλων και της δορυφορικής τηλεπισκόπισης έχει δώσει στην επιστημονική κοινότητα εργαλεία που επιτρέπουν την παρακολούθηση φαινόμενων που σε παλαιότερες εποχές θα ήταν πολύ δύσκολο να μελετηθούν. Επί παραδείγματι, μπορούμε εύκολα να παρακολουθήσουμε την κίνηση και εξέλιξη ενός βαρομετρικού χαμηλού στον Ατλαντικό με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων ενώ η συνδυαστική χρήση προγνωστικών μοντέλων μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα tη μορφή και θέση του χαμηλού στη μέση τροπόσφαιρα και την βαρομετρική πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας.

Στο σχετικό βίντεο παρουσιάζεται η βορειοανατολική κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού στον Ατλαντικό με χρήση εικόνων στο υπέρυθρο του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-11 (MSG4) καθώς και των πεδίων της βαρομετρικής πίεσης στη μέση στάθμη της θάλασσας και του γεωδυναμικού ύψους στο επίπεδο των 500 hPa (~5500 μέτρα επάνω από την επιφάνεια της γης), όπως υπολογίζονται από το παγκόσμιο προγνωστικό μοντέλο Global Forecasting System (GFS).