Παγκόσμια
+0.89 °C
+0.72°C
Ευρώπη
+0.78°C
+0.38°C
Μηνιαίες αποκλίσεις θερμοκρασίας
Μηνιαία απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας για όλη τη Γη και την Ευρώπη, για τα τελευταία 20 έτη (2000-σημέρα). Υπολογισμός απόκλισης με αναφορά στη μέση τιμή των τριακονταετιών 1981-2010 και 1991-2020.