2021: Το έτος που η συγκέντρωση του CΟ2 ξεπέρασε κατά 50% την τιμή της προβιομηχανικής περιόδου

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο θερμοκηπικό αέριο, επομένως η παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της συγκέντρωσής του στην ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική.

Το διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα  μέσα στο 2021, όπως μετρήθηκε στο σταθμό αναφοράς του Παρατηρητηρίου Mauna Loa που βρίσκεται στην Χαβάη. Ο συγκεκριμένος σταθμός καταγράφει από τα τέλη του 1950 την σύσταση της ατμόσφαιρας, παρέχοντας αντιπροσωπευτικές καταγραφές για την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής.

Η μέγιστη τιμή του 2021, ξεπερνώντας τα 420 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) σημειώθηκε στο τέλος Απριλίου. Την τελευταία ημέρα του έτους η συγκέντρωση ήταν μεγαλύτερη από 417 ppm. Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην προβιομηχανική περίοδο ήταν περίπου 278 ppm, το 2021 ήταν το έτος μέσα στο οποίο ξεπεράστηκε κατά 50% η τιμή αυτή.

Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος

Πηγή δεδομένων: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/monthly.html