ΕΟΠ: Με πιο καθαρό αέρα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί τουλάχιστον 178.000 ζωές σε ολόκληρη την ΕΕ το 2019

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνέχισε να επιφέρει σημαντικό αριθμό πρόωρων θανάτων και ασθενειών στην Ευρώπη το 2019. Πρόσφατη ανάλυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), δείχνει ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα επίπεδα που συνέστησε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερο από τους μισούς πρόωρους θανάτους που προκαλούνται από την έκθεση σε λεπτά σωματίδια.

Η ενημέρωση του ΕΟΠ «Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία στην Ευρώπη», παρουσιάζει ενημερωμένες εκτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τρεις βασικοί ρύποι –λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5), διοξείδιο του αζώτου, όζον στο επίπεδο του εδάφους– επηρέασαν την υγεία των Ευρωπαίων το 2019. Η ενημέρωση αξιολογεί επίσης τα πιθανά οφέλη από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα προς τα νέα κατευθυντήρια επιτρεπτά όρια που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Tο επί τοις εκατό ποσοστό μείωσης των πρόωρων θανάτων ανά χώρα, στο σενάριο αφομοίωσης του ορίου των PM2.5 στα 5 μg/ m3 που έχει θέσει ο ΠΟΥ, από όλες τις χώρες που το 2019 είχαν μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από την τιμή αυτή (Πηγή: Health impacts of air pollution in Europe, EEA 2021)
  • Οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΕΟΠ κάνουν λόγο για βαρύ φόρο αίματος το 2019 στην Ευρώπη των 27: 307.000 άνθρωποι πέθαναν πρόωρα λόγω της χρόνιας έκθεσης στη ρύπανση από λεπτά σωματίδια (10.400 στην Ελλάδα). Τουλάχιστον το 58% ή 178.000 από αυτούς τους θανάτους (7000 ή 67% για την Ελλάδα) θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν φτάσει στα επίπεδα των 5μg/m3, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα.
  • Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη ήταν καλύτερη το 2019 από ό,τι το 2018, γεγονός που είχε επίσης λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Η μείωση της ρύπανσης ακολουθεί μια μακροπρόθεσμη τάση, η οποία καθοδηγείται από πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
  • Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Εuropean Green Deal), το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση θέτει στόχο τη μείωση του αριθμού των πρόωρων θανάτων λόγω έκθεσης σε λεπτά σωματίδια κατά περισσότερο από 55% έως το 2030, σε σύγκριση με το 2005. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΕΟΠ, Η ΕΕ βρίσκεται επί του παρόντος σε τροχιά επίτευξης του στόχου, καθώς ο αριθμός αυτών των θανάτων έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο από το 2005 έως το 2019.

«Η επένδυση σε καθαρότερη θέρμανση, κινητικότητα, γεωργία και βιομηχανία προσφέρει καλύτερη υγεία, παραγωγικότητα και ποιότητα ζωής για όλους τους Ευρωπαίους και ειδικά για τους πιο ευάλωτους. Αυτές οι επενδύσεις σώζουν ζωές και συμβάλλουν επίσης στην επιτάχυνση της προόδου προς την ουδετερότητα του άνθρακα και την ισχυρή βιοποικιλότητα», δήλωσε ο Hans Bruyninckx, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΟΠ.

«Η αναπνοή καθαρού αέρα πρέπει να είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για υγιείς και παραγωγικές κοινωνίες. Ακόμη και με βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε για να επιτύχουμε τα επίπεδα των νέων κατευθυντήριων γραμμών για την ποιότητα του αέρα του ΠΟΥ», τόνισε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Δρ Hans Henri P. Kluge.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρείται η κύρια αιτία πρόωρων θανάτων και ασθενειών και αποτελεί τον μοναδικό μεγάλο περιβαλλοντικό κίνδυνο υγείας στην Ευρώπη. Οι καρδιακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόωρων θανάτων που αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ακολουθούμενες από τις πνευμονικές παθήσεις και τον καρκίνο του πνεύμονα.Οι Οδηγίες της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα περιβάλλοντος, θέτουν τα πρότυπα για τους βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Οι επιτρεπτές τιμές λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ του 2005 καθώς και άλλες οικονομοτεχνικές εκτιμήσεις. Τα στοιχεία του ΕΟΠ, που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο, έδειξαν ότι τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης παραμένουν πάνω από τα επιτρεπτά όρια της ΕΕ. Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος- ΕΟΠ (European Environment Agency)

Περισσότερα: https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-still-too-high-1

Η ενημέρωση του ΕΟΠ “Health impacts of air pollution in Europe, 2021”