ΕΟΠ: Οικονομικές απώλειες από ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες στην Ευρώπη (1980-2022)

Κατά την περίοδο μεταξύ 1980 και 2022, οι ακραίες συνθήκες που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα προκάλεσαν οικονομικές απώλειες περιουσιακών στοιχείων που εκτιμώνται σε 650 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ, εκ των οποίων 59,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 και 52,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Η ανάλυση των τάσεων των οικονομικών απωλειών είναι δύσκολη, εν μέρει λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας από έτος σε έτος. Ορισμένες στατιστικές αναλύσεις αποκάλυψαν, ωστόσο, ότι οι οικονομικές απώλειες αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Καθώς τα σοβαρά ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω, φαίνεται απίθανο οι σχετικές οικονομικές απώλειες να μειωθούν έως το 2030.

Η Στρατηγική Προσαρμογής της ΕΕ από το 2021 στοχεύει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και στη διασφάλιση ότι η ΕΕ είναι καλά προετοιμασμένη να διαχειριστεί αυτούς τους κινδύνους και προσαρμόζεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ετήσιες οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα στα κράτη μέλη της ΕΕ (Πηγή: EOΠ)

Οι υδρολογικοί κίνδυνοι (πλημμύρες) αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 43% και οι μετεωρολογικοί κίνδυνοι (συμπεριλαμβανομένων των κεραυνών και του χαλαζιού) περίπου στο 29% του συνόλου. Για τους κλιματολογικούς κινδύνους, τα κύματα καύσωνα προκαλούν περίπου το 20% των συνολικών απωλειών ενώ το υπόλοιπο +/-8% προκαλείται από ξηρασίες, δασικές πυρκαγιές και κύματα ψύχους.

Τα πιο κοστοβόρα καιρικά επεισόδια κατά την περίοδο 1980-2022 (όλα σε τιμές ευρώ 2022) περιλαμβάνουν:

  • τις πλημμύρες του 2021 στη Γερμανία και το Βέλγιο (44 δισεκατομμύρια ευρώ),
  • τις σύνθετες συνθήκες ξηρασίας και ακραίας ζέστης το 2022 σε ολόκληρη την ήπειρο (40 δισεκατομμύρια ευρώ),
  • τις πλημμύρες το 2002 στην Κεντρική Ευρώπη (34 δισεκατομμύρια ευρώ),
  • την καταιγίδα Lothar το 1999 στη Δυτική Ευρώπη (17 δισεκατομμύρια ευρώ),
  • την ξηρασία και τον καύσωνα του 2003 σε ολόκληρη την ΕΕ (17 δισεκατομμύρια ευρώ)
  • την πλημμύρα του 2000 στη Γαλλία και την Ιταλία (14 δισεκατομμύρια ευρώ).

Ένας σχετικά μικρός αριθμός γεγονότων ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό των οικονομικών απωλειών: το 5% των γεγονότων που σχετίζονται με το κλίμα με τις μεγαλύτερες απώλειες ευθύνονται για το 59% των απωλειών και το 1% των γεγονότων προκαλεί το 28% των απωλειών, σύμφωνα με υπολογισμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος- ΕΟΠ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη μεταβλητότητα από έτος σε έτος. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλαπλοί, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων σε ευάλωτες περιοχές, αλλά και επειδή οι περισσότερες ακραίες συνθήκες που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, έχουν γίνει πιο σοβαρές και συχνές ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Ωστόσο, οι μέσες ετήσιες απώλειες (σταθερές τιμές ευρώ του 2022) ήταν περίπου:

  • 10,4 δισ. ευρώ το 1981-1990,
  • 12,2 δισ. το 1991-2000,
  • 14,7 δισ. το 2001-2010
  • 15,9 δισ. το 2011-2022.

Με 59,4 δισεκατομμύρια ευρώ και 52,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα έτη 2021 και το 2022 αντίστοιχα, έχουν τις υψηλότερες ετήσιες οικονομικές απώλειες για όλες τις χρονολογικές σειρές (ακολουθούμενες από το 2002, το 1999, και το 1990). Επιπλέον, μια στατιστική ανάλυση ενός κινητού μέσου όρου 30 ετών αποκαλύπτει ότι οι οικονομικές απώλειες αυξήθηκαν με την πάροδο των ετών. Μια γραμμική γραμμή τάσης μέσω αυτών των μέσων όρων 30 ετών αντιπροσωπεύει αύξηση 41% την περίοδο 2009-2022 ή 2,5% ετησίως.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) προβλέπει ότι τα ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα θα γίνουν πιο συχνά και πιο σοβαρά σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει πολλούς τομείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, οδηγώντας σε μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες. 

Το μελλοντικό κόστος των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα εξαρτάται όχι μόνο από τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των γεγονότων αλλά και από αρκετούς άλλους παράγοντες, όπως η αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκτίθενται και τα προβλεπόμενα μέτρα κλιματικής προσαρμογής. Ορισμένες μελέτες δείχνουν τα οφέλη των μέτρων προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων που βασίζονται στη φύση, για τον μετριασμό των επιπτώσεων των ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προσαρμογή και τη διαχείριση των κινδύνων. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας στην κλιματική αλλαγή μέσω της εστίασης στην αύξηση της ικανότητας προσαρμογής είναι το κλειδί για τη στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2021.

Οικονομικές απώλειες και θάνατοι που προκαλούνται από ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με τον καιρό – και το κλίμα στα κράτη μέλη της ΕΕ (1980-2022) – ανά τύπο κινδύνου. Συνολικές οικονομικές απώλειες, ασφαλισμένες οικονομικές απώλειες και θάνατοι ανά τύπο κινδύνου. Τύποι κινδύνου: μετεωρολογικοί κίνδυνοι (πράσινο), υδρολογικοί κίνδυνοι (γαλάζιο), κλιματολογικοί κίνδυνοι -κύματα καύσωνα (κίτρινο), άλλοι κλιματολογικοί κίνδυνοι (γκρι). Πηγή: ΕΟΠ

Ο οικονομικός αντίκτυπος των ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με το κλίμα ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Σε απόλυτες τιμές, οι υψηλότερες οικονομικές απώλειες την περίοδο 1980-2022 στην ΕΕ μετρήθηκαν στη Γερμανία, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και μετά την Ιταλία. Οι υψηλότερες κατά κεφαλήν απώλειες υπολογίστηκαν στη Σλοβενία, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία και οι μεγαλύτερες απώλειες ανά περιοχή (σε km2) σημειώθηκαν στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, λιγότερο από το 20% των συνολικών ζημιών ήταν ασφαλισμένες, αν και αυτό διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών, από λιγότερο από 2% στη Λιθουανία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία σε πάνω από 35% στη Δανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, και την Ολλανδία. Υπήρχαν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των τύπων συμβάντων: για μετεωρολογικά γεγονότα, πάνω από το ένα τρίτο των απωλειών ήταν ασφαλισμένα, ενώ αυτό ήταν λιγότερο από 15% για υδρολογικά συμβάντα και λίγο περισσότερο από 10% για καύσωνες και όλα τα άλλα κλιματολογικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές.

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος